Новини

ОБЯВА

Министерството на отбраната на Република България, чрез структурите на Централно военно окръжие и Военномедицинска академия, удължава сроковете на кампанията за набиране на кандидати за служба в доброволния резерв за военните формирования на видовете въоръжени сили в изпълнение на заповед № ОХ-889/21.12.2012 г. на министъра на отбраната, изменена и допълнена с МЗ № ОХ-193/08.03.2013 г. и МЗ № ОХ-232/25.03.2013 г., както следва:

-срок за подаване на документи на кандидати за служба в доброволния резерв във Военно окръжие-Пловдив, Областен военен отдел-Смолян и офис за военен отчет в Община Чепеларе – до 11.05.2013 г.;

-до 14.05.2013 г. в структурите на Военномедицинска академия /функционалната военномедицинска комисия за освидетелстване на кандидати за служба в доброволния резерв от състава на МБАЛ-гр.Пловдив, към ВМА/ да завърши медицинското освидетелстване за годност и оценка на психологичната пригодност на кандидатите за служба в доброволния резерв;

-до 17.05.2013 г. съответните териториални структури на Централното военно окръжие /Областен военен отдел-Смолян/ да изпратят документите на кандидатите за служба в доброволния резерв във военното формирование провеждащо конкурса;

-22.05.2013 г. списъците на допуснатите и не допуснатите до конкурсите кандидати по областни военни отдели да се обявят в сайта на Централно военно окръжие и се поставят на общодостъпно място във военното окръжие и областните военни отдели; -срок за провеждане на конкурсите – до 31.05.2013 г.

По-подробна информация за условията и реда за провеждане на конкурсите желаещите могат да получат в Офиса за военен отчет: гр.Чепеларе, Общинска администрация, ул. “Беломорска” №44Б, стая №15 или на телефони 03051-8272; 0886534109 всеки работен ден от 08.30 до 12.30 часа и от 13.30 до 17.30 часа.