Новини

ПОКАНА

Местна инициативна група “Преспа” – общини Баните, Лъки и Чепеларе обявява покана за набиране на проектни предложения чрез открита процедура за конкурентен подбор с определен срок за кандидатстванепо следните мерки от Стратегията за местно развитие:

1.Мярка 122„Подобряване на икономическата стойност на горите” с разполагаем бюджет по мярката за поканата - 20 000,00 лева.

2.Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал” с разполагаем бюджет по мярката за поканата – 60 000,00 лева.

3.Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” с разполагаем бюджет по мярката за поканата – 123 272,85 лева.

4.Мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони” с разполагаем бюджет по мярката за поканата – 289 000,13 лева.

5.Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” ” с разполагаем бюджет по мярката за поканата – 347 925,83 лева.

Срок за подаване на проектни предложения – от 15.04.2013 год. до 15.07.2013 год. до 16.00 часа;

По-подробна информация и необходимата за кандидатстване документация е публикувана на интернет страницата на МИГ,,Преспа‘‘- www.migprespa.com, а също така може да бъде получена и от офиса на МИГ всеки ден от 08.00 до 17.00 часа.

Телефони за връзка:

Изпълнителен директор: Росен Деянов- 0886 680 366;
Експерти:
Людмила Кадишева – тел: 0888 00 71 26, с. Баните
Надежда Бабугерова, тел: 0882 42 11 13, гр.Лъки
Екатерина Янкова – тел: 0888 61 59 56, гр.Чепеларе