Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 117 ЧЕПЕЛАРЕ, 21.03.2013 Г.

На основание чл.135, ал.3 от ЗУТ във връзка с чл. 62а, ал. 4, чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ, както и заявление вх.№ 26-00-246 / 13.03.2013 г. от „ЕЛФИ – 13” ЕООД гр. Асеновград, представлявано от Елена Николова Фиданчева за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за поземлен имот № 2133, попадащ в УПИ І-Озеленяване в кв.58 по плана на с. Хвойна с представени Договор за продажба на недвижим имот частна общинска собственост № 39, вписан в съда на 29.11.2012 г. и скица - предложение за изменение на ПУП,

ЗАПОВЕД №  117 Чепеларе, 21.03.2013 г. ЗАПОВЕД № 117 Чепеларе, 21.03.2013 г.
дата на публикуване: 2013-03-22 18:48:39 | големина: 60.00 KB
|