Приключени

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОТКРИТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪКА С ПРЕДМЕТ: „БЛАГОУСТРОЙСТВО НА УЛИЦА „ВАСИЛ ДЕЧЕВ” И РЕМОНТ НА УЛ. „БЕЛОМОРСКА” И „ВАСИЛ ДЕЧЕВ” ОТ КМ.76+103 ДО КМ.80+103 ГРАД ЧЕПЕЛАРЕ“
Дата на публикуване: 2013-03-21 08:24:21

ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Благоустройство на улица „Васил Дечев” и ремонт на ул. „Беломорска” и „Васил Дечев” от км.76+103 до км.80+103 град Чепеларе“, с уникален номер в АОП № 00064-2012-0009/28.12.2012 г., че ценовите оферти на участниците в процедурата ще бъдат отворени и оповестени на 25.03.2013г. (понеделник) от 10:00 часа в административната сграда на Община Чепеларе, находяща се на ул. "Беломорска" № 44Б, Заседателна зала, етаж 3.

На заседанието могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.