Приключени

„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА АКТИВЕН ОТДИХ И СПОРТ В ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ“
Дата на публикуване: 2013-03-08 15:46:00

в рамките на проект „Създаване на условия за активен отдих и спорт в община Чепеларе”, финансиран по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката на селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 год.“, подкрепена от Европейския фонд за развитие на селските райони“ в две обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Реконструкция на съществуващо спортно игрище в многофункционална спортна площадка, с. Павелско“
Обособена позиция 2: „Изграждане на мултифункционално игрище със съблекални, гр. Чепеларе“

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство Глава пета от Закона за обществените поръчки – чрез открита процедура с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА АКТИВЕН ОТДИХ И СПОРТ В ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ“

Уникален номер в регистъра на АОП: 00064-2013-0002
Публикувано на: 08 март 2013
Валидно до: 25.04.2013г., 17:30

Община Чепеларе, наричана по-нататък „ВЪЗЛОЖИТЕЛ", организира производство по възлагане на обществена поръчка за СТРОИТЕЛСТВО по реда на Глава пета от Закона за обществените поръчки - чрез открита процедура, с предмет„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА АКТИВЕН ОТДИХ И СПОРТ В ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ“

Желаещите да закупят документация за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка могат да направят това в деловодството на административната сграда на община Чепеларе, находяща се в град Чепеларе на адрес ул. „Беломорска" № 44Б, всеки работен ден от 08:30 часа до 17.30 часа до 15.04.2013г.

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg 00064-2013-0002