Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ № 9 ОТ 04.03.2013 Г.

Дирекция УТ при Община Чепеларе на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ съобщава, че със Разрешение за строеж № 9 от 04.03.2013 г. е разрешен строеж: „Къща за гости” в УПИ VІІ – 1074, кв 48, по плана на гр. Чепеларе, Община Чепеларе.

Одобрените проекти и Разрешението за строеж се намират в Дирекция УТ при Община Чепеларе, ет.I, стая № 8 и може да се разгледат от заинтересованите собственици на засегнатите имоти.