Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 91 ЧЕПЕЛАРЕ, 04.03.2013 Г.

На основание чл.135, ал.3 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, както и заявление вх.№ 94-Н-23 / 25.02.2013 г. от Никола Георгиев Марков и Иван Георгиев Марков за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за поземлени имоти №№ 627 и 628, попадащи в УПИ ІV-158 и УПИ V-158 в кв.46 по плана на с. Орехово с представени нот. акт № 64, том ІІ, рег. № 655, дело 175 от 2012 г. и скица - предложение за изменение на ПУП, 

 

ЗАПОВЕД № 91 Чепеларе, 04.03.2013 г. ЗАПОВЕД № 91 Чепеларе, 04.03.2013 г.
дата на публикуване: 2013-03-05 10:27:15 | големина: 60.50 KB
|