Приключени

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕЛОПАРК В РАЙОНА НА СКИ-ЦЕНТЪР ЧЕПЕЛАРЕ”
Дата на публикуване: 2013-03-04 19:28:55

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство Глава пета от Закона за обществените поръчки – чрез открита процедура с предмет: „Изграждане на велопарк в района на ски-център Чепеларе”

Публикувано на: 04 март 2013
Валидно до: 25.04.2013г., 17:30

Община Чепеларе, наричана по-нататък „ВЪЗЛОЖИТЕЛ", организира производство по възлагане на обществена поръчка за СТРОИТЕЛСТВО по реда на Глава пета от Закона за обществените поръчки - чрез открита процедура, с предмет: „Изграждане на велопарк в района на ски-център Чепеларе”

Желаещите да закупят документация за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка могат да направят това в деловодството на административната сграда на община Чепеларе, находяща се в град Чепеларе на адрес ул. „Беломорска" № 44Б, всеки работен ден от 08:30 часа до 17.30 часа до 15.04.2013г.

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg