Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 90 ЧЕПЕЛАРЕ, 01.03.2013 Г.

На основание чл.135, ал.3 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ, както и заявление вх.№ 94 В-24 / 18.02.2013 г. от Васка Маркова Белева и Георги Петров Белев за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 80371.240.1645, попадащ в УПИ ХХІІІ-1263 в кв.53 по плана на гр. Чепеларе с представени нот. акт № 112, том ІV, рег. № 2944, дело 689 от 2007 г. и скица - предложение за изменение на ПУП,

ЗАПОВЕД № 90 Чепеларе, 01.03.2013 г. ЗАПОВЕД № 90 Чепеларе, 01.03.2013 г.
дата на публикуване: 2013-03-04 11:46:32 | големина: 60.50 KB
|