Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 89 ЧЕПЕЛАРЕ, 01.03.2013 Г.

На основание чл.135, ал.3 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ, както и заявление вх.№ 94-С-12 / 14.01.2013 г. от Симеон Пламенов Василев, Огнян Младенов Странджалиев, Веско Младенов Странджалиев и Бисер Младенов Странджалиев и заявление вх.№ 94-С-12 (2) / 20.02.2013 г. от Симеон Пламенов Василев за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 80371.242.242 и 80371.242.243, попадащи в УПИ ХІХ-140 и поземлен имот с идентификатор 80371.242.139, за който е отреден УПИ ІV-139 в кв.62 по плана на гр. Чепеларе с представени нот. акт № 23, том ІV, рег. № 3008, дело 611 от 2006 г., Предварителен договор по чл. 15, ал. 5 във връзка с ал. 3 от ЗУТ, нот. акт № 46, том І, дело № 139 от 1973 г. и скица - предложение за изменение на ПУП,

ЗАПОВЕД № 89 Чепеларе, 01.03.2013 г. ЗАПОВЕД № 89 Чепеларе, 01.03.2013 г.
дата на публикуване: 2013-03-04 11:44:35 | големина: 62.50 KB
|