Справка за финансови задължения

СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Тази услуга дава възможност на физически лица, еднолични търговци и юридически лица да получат обобщена информация за своето финансово състояние от регистрите с финансова информация поддържани от Общината


Проверка на задължения за местни данъци и такси Община Чепеларе

 

ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

УЛ.ВАСИЛ ДЕЧЕВ №42

ТЕЛ:+359 03051 8114

Банкова сметка на Община Чепеларе

BG 88 SOMB 91308432300244;
SWIFT (BIC) SOMBBGSF.
ОБЩИНСКА БАНКА АД, СОФИЯ