ЦУДС - 'ПОМОЩ В ДОМА'

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изпълнението на проект BG051PO001- 5.1.04-0154-C0001 „ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА – ЧЕПЕЛАРЕ”, финансиран по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”, Община Чепеларе уведомява, че е открита процедура за включване на желаещите от град Чепеларе и кметствата като потребители на услугите по проекта.

Услугите ще се предоставят за период от 12 месеца на:

- лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване, в това число и деца със специфични потребности;
- възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване;

ОБЯВА ПОТРЕБИТЕЛИ ОБЯВА ПОТРЕБИТЕЛИ
дата на публикуване: 2013-03-01 06:55:57 | големина: 200.00 KB
|
ОБЯВА ПЕРСОНАЛ ОБЯВА ПЕРСОНАЛ
дата на публикуване: 2013-03-01 06:55:57 | големина: 200.00 KB
|