Обявления и заповеди

ОБЯВА

Във връзка с реализирането на „Път ІІ-86 обход гр. Чепеларе от км. 0+000 до км. 0+646” и съгласно Подробен устройствен план – План за промяна на уличната регулация, одобрен с Решение № 208/13.12.2012 г. на Общински съвет – Чепеларе обнародвано в ДВ бр.2 от 08.01.2013 г., както и със задоволяване на общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин, на основание на чл.21, ал.1 от ЗОС, Община Чепеларе започва процедура по принудително отчуждаване на имоти попадащи в обхвата му, както следва:

ОБЯВА ОБЯВА
дата на публикуване: 2013-02-25 15:42:47 | големина: 38.50 KB
|