ЦУДС - 'ПОМОЩ В ДОМА'

ПОКАНА

Във връзка с изпълнението на проект BG051PO001- 5.1.04-0154-C0001 „ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА – ЧЕПЕЛАРЕ”, финансиран по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”, ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ организира първа информационна среща по проекта.

ПОКАНА ПОКАНА
дата на публикуване: 2013-02-25 10:55:20 | големина: 235.84 KB
|