Приключени

ПРОМЯНА НА ДАТАТА И ЧАСА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ОФЕРТИ ЗА ОТКРИТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „БЛАГОУСТРОЙСТВО НА УЛИЦА „ВАСИЛ ДЕЧЕВ” И РЕМОНТ НА УЛ. „БЕЛОМОРСКА” И „ВАСИЛ ДЕЧЕВ” ОТ КМ.76+103 ДО КМ.80+103 ГРАД ЧЕПЕЛАРЕ“
Дата на публикуване: 2013-02-19 14:55:15

Във връзка с провеждане на открита обществена поръчка с предмет: „Благоустройство на улица „Васил Дечев” и ремонт на ул. „Беломорска” и „Васил Дечев” от км.76+103 до км.80+103 град Чепеларе“ и на основание чл. 68, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, отварянето на подалите до крайния срок за получаване на оферти: 18.02.2013г. в 17:00ч., участници в горецитираната процедура ще бъдат отворени на 26.02.2013г. от 11:00ч. в Заседателната зала на Общинска администрация Чепеларе. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.