Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ № 5 ОТ 18.02.2013 Г.

Дирекция УТ при Община Чепеларе на основание чл.149, ал.6 от ЗУТ съобщава, че със Разрешение за строеж № 5 от 18.02.2013 г. е разрешен строеж: „Преустройство на съществуваща сграда за кланница и преработка на месо от дивеч” в УПИ ІІІ , кв 39, по плана на с. Забърдо, Община Чепеларе.

Одобрените проекти и Разрешението за строеж се намират в Дирекция УТ при Община Чепеларе, ет.I, стая № 8 и може да се разгледат от заинтересованите собственици на засегнатите имоти.

ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ