ЦУДС - 'ПОМОЩ В ДОМА'

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ

От началото на месец февруари 2013година община Чепеларе започна изпълнението на проект BG051PO001-5.1.04-0154-C0001 „ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА – ЧЕПЕЛАРЕ”, финансиран по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по схемата за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”.

Той се реализира за период от 18 месеца и е на стойност 191 690,55 лв.

ОБЯВА НАЧАЛО НА ПРОЕКТ BG051PO001-5.1.04-0154-C0001 ОБЯВА НАЧАЛО НА ПРОЕКТ BG051PO001-5.1.04-0154-C0001
дата на публикуване: 2013-02-01 17:11:36 | големина: 81.00 KB
|