Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК № 62 / 24.01.2013 Г.

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Местни данъци и такси “ гр.Чепеларе, при Васил Сивенов на длъжност гл.инспектор , от 9,00 до 17,00 часа, за връчване на

1.АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ с изх.№ 62/04.09.2012 г.
2. Покана за доброволно изпълнение с.изх.№ 62/24.01.2013г.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 62 / 24.01.2013 г.    СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 62 / 24.01.2013 г.
дата на публикуване: 2013-01-24 14:39:24 | големина: 67.50 KB
|