Обявления и заповеди

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Чепеларе, област Смолян на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за процедиране, допуснатия с Решение № 683 от 24.06.2010 г. на Общински съвет гр. Чепеларе проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПР/ за ядро „Долна лифтова станция „Мечи чал”, ски център Чепеларе, Област Смолян. Проектът се намира в сградата на Община Чепеларе, Дирекция „Устройство на територията”.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 156а от ЗУТ, в 15-дневен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

ТОДОР БОЗУКОВ
Кмет на Община Чепеларе

Обявлението е обнародвано в ДВ бр.6 от 22.01.2013 г.