Обявления и заповеди

ПОКАНА

За обществено обсъждане на отчета за изпълнение на приходите и разходите по бюджета за 2012 год. и проекта за бюджет 2013 год.

Във връзка с чл.11, ал.6 и чл.30, ал.4 от Закона за общинските бюджети, Община Чепеларе организира публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета за 2012 год. и проекта за бюджет за 2013 год.

Обсъждането ще се проведе на 28.01.2013 год. (понеделник) от 16 часа в залата на общината.

Общинското ръководство кани гражданите на общината, ръководители на звена от бюджетната сфера, ръководители на фирми, представители на неправителствени организации, общински съветници, кметове и кметски наместници и медии да вземат участие в обсъждането на проектобюджета за 2013 год. и да направят своите предложения и препоръки за формирането и изразходването на бюджетните средства 

ТОДОР БОЗУКОВ
Кмет на община Чепеларе