Обявления и заповеди

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

За изясняване на общественият интерес по чл.6, ал.9 от Наредбата по ОВОС, с публикувани изменения в ДВ, бр. 94 от 2012г. за инвестиционно предложение „Изготвяне на ПУП – ПР за разширяване на Гробищен парк 2”.

Предложението предвижда за ПИ с идентификатор 80371.35.45 (съществуващо мюсюлманско гробище) и ПИ с идентификатор 80371.35.75 (за разширение), землище на гр. Чепеларе, община Чепеларе, област Смолян обособяване на УПИ – V – 35.45,35.75- Гробищен парк 2 с обща площ от 5018 кв.м.

Изготвянето на нов ПУП – ПР се налага от факта, че съществуващото до момента мюсюлманско гробище е с изчерпан капацитет. ПИ с идентификатор 80371.35.75 предвиден за разширение е общински имот.

Информацията се намира в Община Чепеларе, ет.1, ст. №4, и се предоставя на населението и заинтересованите лица за достъп и запознаване с документацията всеки работен ден от 09.00ч. до 17.30ч.

Информация за контакт с възложителя:

1. Община Чепеларе, ЕКАТТЕ 80371
2. гр.Чепеларе, ул.”Беломорска” №44 Б
3. Телефон- 0882392711
4. Лице за контакти: Тодор Костадинов Бозуков –Кмет на Община Чепеларе