Новини

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Във връзка с новоприетия Закон за управление на отпадъците обнародван в държавен вестник на 13.07.2012г. и във връзка с влезлите в сила нови изисквания в системата за разделно събиране на отпадъци и разделно събиране на отпадъци от опаковки от 01.01.2013г.,

Ви уведомяваме, че на основание чл.33, ал.4, всички ползватели на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради в гр. Чепеларе са длъжни да събират разделно генерираните от дейността им отпадъци от хартия, картон, стъкло, пластмаси и метали и да ги предават на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл.35 и/или с организация по оползотворяване.

При неизпълнение ще бъдат налагани санкции съгласно действащата нормативна уредба.