РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

ПРОЕКТ: „СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА АКТИВЕН ОТДИХ И СПОРТ В ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ” – МЯРКА 321 ОТ ПРСР.

ДОГОВОР НОМЕР 21/321/01329 ОТ 27.11.2012 Г.

ОБЩАТА ЦЕЛ на настоящия проект е да допринесе за подобряване качеството на живот и постигане на устойчиво и балансирано развитие на територията на община Чепеларе чрез осигуряване на привлекателна и достъпна спортна инфраструктура, задоволяваща потребностите на местната общност и гостите в общината за практикуване на спортна дейност и активно оползотворяване на свободното време.