Приключени

БЛАГОУСТРОЙСТВО НА УЛИЦА „ВАСИЛ ДЕЧЕВ” И РЕМОНТ НА УЛ. „БЕЛОМОРСКА” И „ВАСИЛ ДЕЧЕВ” ОТ КМ.76+103 ДО КМ.80+103 ГРАД ЧЕПЕЛАРЕ
Дата на публикуване: 2012-12-28 16:08:18

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга Глава пета от Закона за обществените поръчки – чрез открита процедура с предмет: „Благоустройство на улица „Васил Дечев” и ремонт на ул. „Беломорска” и „Васил Дечев” от км.76+103 до км.80+103 град Чепеларе“

Уникален номер в регистъра на АОП: 00064-2012-0009
Публикувано на: 28 декември 2012
Валидно до: 18.02.2013г., 17:00


Община Чепеларе, наричана по-нататък „ВЪЗЛОЖИТЕЛ", организира производство по възлагане на обществена поръчка за СТРОИТЕЛСТВО по реда на Глава пета от Закона за обществените поръчки - чрез открита процедура, с предмет: „Благоустройство на улица „Васил Дечев” и ремонт на ул. „Беломорска” и „Васил Дечев” от км.76+103 до км.80+103 град Чепеларе“ 

Желаещите да закупят документация за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка могат да направят това в деловодството на административната сграда на община Чепеларе, находяща се в град Чепеларе на адрес ул. „Беломорска" № 44Б, всеки работен ден от 08:30 часа до 17.30 часа до 11.02.2013г.

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00064-2012-0009