Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация уведомява засегнатата общественост за инвестиционно предложение, съгласно чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Уведомление за инвестиционно намерение за „Изграждане на газопреносна мрежа и ГЗРП в к.к. Пампорово”, Община Чепеларе и Община Смолян, за захранване с природен газ на потенциални консуматори на територията на комплекса.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 67653.1.22, землище на гр. Смолян, Община Смолян, Област Смолян по скица - проект.

Възложител: Фирма „СИ ЕНД ДЖИ МАРИЦА” ООД, ЕИК 175084796, седалище и адрес на управление гр. София 1303, област София (столица), община Столична, район Възраждане, ж-к. „Зона Б-5”, ул.”Българска морава”, №22, управлявано от Пламен Петров Павлов.

За подробна информация, мнения, предложения и възражения за инвестиционното намерение можете да получите и направите в сградата на Община Чепеларе ет.1, стая №6, всеки делничен ден от 8:30 до 17:30 до 02.01.2013 г.