Приключени

ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ПЪТНАТА МРЕЖА, УЛИЦИ И ТРОТОАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА КУРОРТЕН КОМПЛЕКС ПАМПОРОВО, В ГРАНИЦИТЕ НА ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ, ЗА ЧЕТИРИ ОПЕРАТИВНИ ЗИМНИТЕ СЕЗОНИ
Дата на публикуване: 2012-12-14 22:08:43

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга Глава пета от Закона за обществените поръчки – чрез открита процедура с предмет: „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ПЪТНАТА МРЕЖА, УЛИЦИ И ТРОТОАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА КУРОРТЕН КОМПЛЕКС ПАМПОРОВО, В ГРАНИЦИТЕ НА ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ, ЗА ЧЕТИРИ ОПЕРАТИВНИ ЗИМНИ СЕЗОНА"

Уникален номер в регистъра на АОП: 00064-2012-0007
Публикувано на: 14 декември 2012
Валидно до: 04.02.2013, 17:00

Община Чепеларе, наричана по-нататък „ВЪЗЛОЖИТЕЛ", организира производство по възлагане на обществена поръчка за УСЛУГА по реда на Глава пета от Закона за обществените поръчки - чрез открита процедура, с предмет: „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на пътната мрежа и улици и тротоари на територията на Курортен комплекс Пампорово за четири оперативни зимни сезона.”

Желаещите да закупят документация за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка могат да направят това в деловодството на административната сграда на община Чепеларе, находяща се в град Чепеларе на адрес ул. „Беломорска" № 44Б, всеки работен ден от 08:30 часа до 17.30 часа до 25.01.2013г.

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00064-2012-00047