Обявления и заповеди

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

За изясняване на общественият интерес по чл.5, ал.2 от Наредбата по ОВОС, с публикувани изменения в ДВ, бр. 94 от 2012г. за инвестиционно предложение „Частична надстройка и преустройство на съществуваща масивна сграда в предприятие за преработка на месо от дивеч с капацитет 500 кг. на ден УПИ № ІІІ, кв. 39 от кадастралния план на с. Забърдо, общ. Чепеларе, обл. Смолян, с граници на имота: улица УПИ ІІ, УПИ І, улична земеделска земя, УПИ ІV – озеленяване, съгл. виза за проектиране от 04.07.2011г., презeверена на 07.05.2012г. /представено копие в част Архитектура/ и протокол № 5 от Общински експертен съвет по Устройство на територията гр.Чепеларе /приложено копие/. Обекта ще ползва съществуващо старо предприятие след укрепване, възстановяване,преустройство и частична надстройка Сградата на предприятието е масивна двуетажна със сутерен под част от нея. В проекта за преустройство ще запазим етажността на сградата, но ще се излее допълнителна плоча над втория етаж, която да служи за преграда между дървения покрив и работните помещения под него.

Информацията се намира в Община Чепеларе, ет.1, ст. №6 и се предоставя на населението и заинтересованите лица за достъп и запознаване с документацията всеки работен ден от 09.00ч. до 17.30ч.Информация за контакт с инвеститора:

1. „МАРИНА Сз” ЕООД - София - ЕИК 131236850
2. гр.София ул.Кракра № 13
3. Телефон- 0888947579 и e-mail.
4. Лице за контакти: Илия Георгиев Илиев - управител