Приключени

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОТЧУЖДИТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ НА ИМОТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТ II-86 "ОБХОДЕН ПЪТ НА ГРА
Дата на публикуване: 2012-12-07 19:14:00

ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура по опростени правила за възлагане на обществена поръчка, с предмет: “Избор на финансова институция за отпускане на дългосрочен общински дълг за финансиране на отчуждителни процедури на имоти във връзка с изграждане на път II-86 "Обходен път на град Чепеларе" от км.0+000 до км. 3+997", с уникален номер в АОП № 00064-2012-0005/02.11.2012 г., че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата кандидати ще бъдат отворени и оповестени на 11.12.2012 г. (вторник) от 09:00 часа в административната сграда на Община Чепеларе, находяща се на ул. "Беломорска" № 44Б, Заседателна зала, етаж 3.

 


На заседанието могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.


Публикувано на: 07.12.2012г. петък
Валидно до: 11.12. 2012, 09:00