Приключени

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ - ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ ГР. ЧЕПЕЛАРЕ
Дата на публикуване: 2012-11-30 11:54:48

РЕШЕНИЕ №09 27.11.2012г. На основание чл. 101а, ал. 2 във връзка с чл. 14, ал.4, т.2, във връзка с чл.7, т.1 и чл. 8, ал. 2 от ЗОП, както и във връзка с необходимостта от доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединено детско заведение Гр. Чепеларе

 


РЕШАВАМ:

І. Възлагам обществена поръчка по смисъла на чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП, с предмет, „Доставка на хранителни продукти” за нуждите на Обединено детско заведение Гр. Чепеларе във връзка с което, да бъдат събрани оферти с публикуване на публична покана при условията и по реда на глава Осем “а“ от ЗОП по 1 (една) обособени позиция както следва:

 


Обособена позиция 1: плодове и зеленчуци;

 

ІІ.Общата стойност на поръчката не трябва да надвишава сумата от 15000лв. /петнадесет хиляди лева / без включено ДДС.

 

III. Определям срок на договора за изпълнение на доставките – една година от датата на сключване на договора.

 

IV. Утвърждавам изискванията за изпълнение на поръчката, които стават част от документация, както следва:4.1. Приложение № 1 – Решение № 6
4.2. Приложение № 2 – Пълно описание на поръчката
4.3. Приложение № 3 – Техническа оферта
4.4. Приложение № 4 – Ценова оферта
4.5. Приложение № 5 – Декларации
4.6. Приложение № 6 – Договор-проектV. Определям критерий за оценка – най-ниска цена

 

VІ. Определям срок за получаване на офертите: 16.00 часа на 27 декември 2012 година

 

VIІ. Срокът на валидност на офертата не трябва да бъде по-кратък от 60 дни от крайния срок за получаване на оферти, като цените не могат да бъдат променяни в рамките на този срок.

 

VІII. В клаузите на договора да се посочи внасяне на гаранция за изпълнение размер на 3% от стойността на договора без ДДС.

 

ІХ. Определям следните длъжностни лица, ангажирани с получаването/ приемането на офертите:

 

1. Лидия Хаджиматева;
2. Юлия Маркова – финансов контрольорX. След изтичане на срока за приемане на офертите Възложителят определя със заповед лицата и реда за разглеждане на офертите. Работата на определените със заповедта на възложителя лица приключва със съставяне на протокол за резултатите от работата си. Протоколът да бъде предоставен на Възложителя за утвърждаване, след което да се депозира и проектодоговор за подписване.

 

Препис от решението да се връчи на горепосочените лица за сведение и изпълнение

ИВАН СИВАКОВ
Вр.И.Директор на ОДЗ гр.ЧепелареПриложение № 1 – Решение № 6 Приложение № 1 – Решение № 6
дата на публикуване: 2012-11-30 11:54:48 | големина: 32.50 KB
|
Приложение № 2 – Пълно описание на поръчката Приложение № 2 – Пълно описание на поръчката
дата на публикуване: 2012-11-30 11:54:48 | големина: 117.50 KB
|
Приложение № 3 – Техническа оферта Приложение № 3 – Техническа оферта
дата на публикуване: 2012-11-30 11:54:48 | големина: 34.00 KB
|
Приложение № 4 – Ценова оферта Приложение № 4 – Ценова оферта
дата на публикуване: 2012-11-30 11:54:48 | големина: 106.50 KB
|
Приложение № 5 – Декларации Приложение № 5 – Декларации
дата на публикуване: 2012-11-30 11:54:48 | големина: 42.50 KB
|
Приложение № 6 – Договор-проект Приложение № 6 – Договор-проект
дата на публикуване: 2012-11-30 11:54:48 | големина: 84.00 KB
|