Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 418 ЧЕПЕЛАРЕ, 22.11.2012 Г.

На основание чл. 124, ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл. 109, ал. 2 и чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ и Доклад вх.№ 26-00-873 (1) / 14.11.2012 г. от Мария Бундова – гл. експерт „Общинска собственост и стопанска дейност” за изработване на ПУП – ПРЗ в поземлен имот № 038035 - общински /с Акт за общинска собственост № 75, вписан в съда на 05.03.2007 г./ в местност „Гробето”, землище на с. Забърдо за „православен храм Св. Георги”,

ЗАПОВЕД № 418 Чепеларе, 22.11.2012 г. ЗАПОВЕД № 418 Чепеларе, 22.11.2012 г.
дата на публикуване: 2012-11-27 13:31:48 | големина: 61.00 KB
|