Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 404 ЧЕПЕЛАРЕ, 15.11.2012 Г.

На основание чл.135, ал.5 от ЗУТ във връзка с чл.62а, ал.4 и чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ, Доклад вх.№ 08-00-191 / 29.10.2012 г. от Мария Бундова – гл. експерт „Общинска собственост и стопанска дейност” при Община Чепеларе за разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 80371.243.2060 – общинска собственост, попадащ в озеленяване в кв.15 по плана на гр. Чепеларе,

ЗАПОВЕД № 404 Чепеларе, 15.11.2012 г. ЗАПОВЕД № 404 Чепеларе, 15.11.2012 г.
дата на публикуване: 2012-11-22 08:53:24 | големина: 59.00 KB
|