Приключени

ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОТЧУЖДИТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ НА ИМОТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТ II-86
Дата на публикуване: 2012-11-02 17:07:58

Открита процедура по опростени правила за възлагане на обществена поръчка за услуга Глава пета от Закона за обществените поръчки с предмет: “Избор на финансова институция за отпускане на дългосрочен общински дълг за финансиране на отчуждителни процедури на имоти във връзка с изграждане на път II-86 "Обходен път на град Чепеларе" от км.0+000 до км. 3+997"Уникален номер в регистъра на АОП: 00064-2012-0005
Публикувано на: 02 ноември 2012
Валидно до: 05.12.2012, 17:00 

Община Чепеларе, наричана по-нататък „ВЪЗЛОЖИТЕЛ", организира производство по възлагане на обществена поръчка за УСЛУГА по реда на Глава пета от Закона за обществените поръчки - чрез открита процедура с опростени правила, с предмет: “Избор на финансова институция за отпускане на дългосрочен общински дълг за финансиране на отчуждителни процедури на имоти във връзка с изграждане на път II-86 "Обходен път на град Чепеларе" от км.0+000 до км. 3+997"

Желаещите да закупят документация за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка могат да направят това в деловодството на административната сграда на община Чепеларе, находяща се в град Чепеларе на адрес ул. „Беломорска" № 44Б, всеки работен ден от 08:30 часа до 17.30 часа до 29.11.2012г.

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00064-2012-0005