Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 391 ЧЕПЕЛАРЕ, 30.10.2012 Г.

На основание чл.124 ал.3 от ЗУТ във връзка с чл.109 ал. 2, чл. 110 ал.1, т. 1 от ЗУТ, както и заявление вх.№ 94 Р-135 / 05.10.2012 г. от Мария Атанасова Бозукова и Пламен Петров Гошев, чрез упълномощеното от него лице – Тодор Петров Бозуков с пълномощно от 22.10.2012 г. с представен нот.акт № 139, том І, рег.№ 824, дело № 137/2007 г. за разрешение за изготвяне на ПУП – ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 80371.37.68 в местност „Асенец – гробето”, землище гр. Чепеларе,

ЗАПОВЕД № 391 Чепеларе, 30.10.2012 г. ЗАПОВЕД № 391 Чепеларе, 30.10.2012 г.
дата на публикуване: 2012-10-31 10:43:11 | големина: 61.50 KB
|