Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 388 ЧЕПЕЛАРЕ, 29.10.2012 Г.

На основание чл.135, ал. 1, 2 и 3 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 2, т.2 и т. 6 от ЗУТ и заявление вх.№ 94 А-220 / 11.10.2012 г. от Атанас Илиев Семерджиев с приложен нот. акт № 43, том І, рег.№ 399, дело № 42/2011 г. за разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за поземлен имот № 2113, попадащ в УПИ ІІ-676 и ІІІ-676 и поземлен имот № 2115, попадащ в УПИ ІІ-676 в кв.71 по плана на с. Хвойна,

ЗАПОВЕД № 388 Чепеларе, 29.10.2012 г. ЗАПОВЕД № 388 Чепеларе, 29.10.2012 г.
дата на публикуване: 2012-10-30 16:50:08 | големина: 60.00 KB
|