Новини

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ОТКРИВАНЕ ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

На 25.10.2012г. от 10.00 часа се проведе откриваща пресконференция на одобрен проект на Община Чепеларе, финансиран по Приоритетна ос І „Добро управление”, Подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-04 на Оперативна програма „Административен капацитет“.

 

Стойността на проекта е 97 494,20 лв., а периодът за неговото изпълнение – 18 месеца.


ЦЕЛ: Проектът е насочен към подобряване на организацията на работа на общинска администрация Чепеларе за постигане на по – голяма ефективност и ефикасност на структурата и функциите й.


Прессъобщение Прессъобщение
дата на публикуване: 2012-10-29 10:51:57 | големина: 42.50 KB
|