РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕПЕЛАРЕ ПОДОБРЯВА СТРУКТУРАТА И ФУНКЦИИТЕ СИ

ДОГОВОР НОМЕР: 12-11-18/25.09.2012, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013 г.”, подприоритет 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-04

БЮДЖЕТ: 97 494.20 лв.

ОБЩАТА ЦЕЛ: Подобряване на организацията на работа на общинска администрация Чепеларе за постигане на по – голяма ефективност и ефикасност на структурата и функциите й

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

  • Оптимизиране на структурата на общинска администрация Чепеларе.
  • Подобряване на организацията и координацията на работните процеси в администрацията на Община Чепеларе.
  • Създаване на механизъм за мониторинг и контрол, който да гарантира устойчивост на постигнатите резултати. 

ДЕЙНОСТИ:

Дейност 1. Извършване на функционален анализ на общинска администрация – Чепеларе чрез Единна методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация:

Дейност 2. Подобряване на организацията на работните процеси в общинска администрация Чепеларе

Дейност 3. Разработване и въвеждане на правила за мониторинг и контрол по внедряването и изпълнението на новите правила

Дейност 4. Провеждане на съпътстващо обучение за служителите на общинска администрация – Чепеларе с цел прилагане на новите правила и методологи

Дейност 5. Организиране и провеждане на работни срещи и дискусии

Дейност 6. Дейности за информация и публичност

Дейност 7. Подготовка, управление и отчитане на проекта

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕПЕЛАРЕ ПОДОБРЯВА СТРУКТУРАТА И ФУНКЦИИТЕ СИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕПЕЛАРЕ ПОДОБРЯВА СТРУКТУРАТА И ФУНКЦИИТЕ СИ
дата на публикуване: 2012-10-18 14:13:29 | големина: 41.50 KB
|