Новини

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕПЕЛАРЕ ПОДОБРЯВА СТРУКТУРАТА И ФУНКЦИИТЕ СИ

Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет“ одобри проект на Община Чепеларе, финансиран по Приоритетна ос І „Добро управление”, Подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-04 на ОПАК.

 

Стойността на проекта е 97 494,20 лв., а периодът за неговото изпълнение – 18 месеца.

Проект Проект
дата на публикуване: 2012-10-18 14:15:20 | големина: 44.50 KB
|