Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 327 ЧЕПЕЛАРЕ, 16.08.2012 Г.

На основание чл.135, ал.3 от ЗУТ във връзка чл.134, ал.1, т.1 и т.2, ал.2,  т.6 от ЗУТ, заявление вх.№ 94-E-68 / 12.07.2012 г. от Емил Събев Узунов с представен Договор за продажба на недвижим имот частна общинска собственост от 15.09.2003 г., за разрешение за изготвяне на ПУП – ПРЗ за УПИ VІІ в кв.2 по плана на гр. Чепеларе

ЗАПОВЕД № 327 Чепеларе, 16.08.2012 г. ЗАПОВЕД № 327 Чепеларе, 16.08.2012 г.
дата на публикуване: 2012-08-20 19:45:16 | големина: 61.50 KB
|