Обявления и заповеди

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Чепеларе, на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, че е изработен и внесен за процедиране допуснатият със Заповед № 317 / 13.08.2012 г. на Кмета на Община Чепеларе /на основание чл. 135, ал. 5 от ЗУТ/ проект за Подробен устройствен план – План за промяна на уличната регулация на път ІІ-86 - Обход на гр. Чепеларе от км 0+000 до км 3+996.94, който е изложен в сградата на Община Чепеларе.

ОБЯВЛЕНИЕ ОБЯВЛЕНИЕ
дата на публикуване: 2012-08-15 11:52:31 | големина: 24.50 KB
|