Новини

САНКЦИИ ПРИ НЕЛЕГАЛНО ИЗКУПУВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ, КАКТО И ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ

Уважаеми съграждани,

 

В Община Чепеларе постъпи писмо от Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян във връзка с нелегалното изкупуване на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), както и отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ).

 

Съгласно разпоредбите на чл.39 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), физическите лица могат да предават отпадъците от ИУЕЕО и ОЧЦМ на площадки, с разрешение за такава дейност, като за неизпълнение на горното са предвидени санкции съгласно чл. 133, ал.1, т.3 от ЗУО от 300 до 1000лв.

 

В тази връзка бихме искали да Ви уведомим да не предавате излезлите от употреба отпадъци от електрическо и електронно оборудване, както и отпадъците от черни и цветни метали на лица без необходимите разрешителни по ЗУО. При констатиране нарушаване на горните разпоредби, ще бъдат налагани санкции съгласно ЗУО.