Правилник за организацията и дейността на Обс

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ЧЕПЕЛАРЕ, ОБЛАСТ СМОЛЯН

Този правилник се приема на основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА и урежда организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Общинският съвет организира и осъществява дейността си въз основа на Конституцията на Република България, Закона за местното самоуправление и местната администрация и разпоредбите на този правилник.