Обявления и заповеди

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Чепеларе на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ - „Техническа инфраструктура – Пречиствателна станция за отпадъчни води и помпена станция” с Подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Обслужващ път към УПИ - Техническа инфраструктура – Пречиствателна станция за отпадъчни води и помпена станция, преминаващ през следните имоти с идентификатори 80371.218.1 по КККР на гр. Чепеларе /в к.к. Пампорово/ и 58517.209.2 по КККР на с. Проглед /в к.к. Пампорово/ и Подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Пречистване на отпадъчните води с ПСОВ 2 за к.к. ПАМПОРОВО на агломерация к.к. Пампорово” с подобект „КПС и напорен колектор от съществуващ ПСОВ”, преминаващ през следните имоти с идентификатори 80371.244.247; 80371.244.348; 80371.244.1203; 80371.244.346 и 80371.218.1 по КККРна гр. Чепеларе /в к.к. Пампорово/, 58517.102.37; 58517.102.38 и 58517.102.39 по КККР на с. Проглед /в к.к. Пампорово/, които са изложени в Община Чепеларе. На основание чл. 156а от ЗУТ в петнадесетдневен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Чепеларе.

ТОДОР БОЗУКОВ Кмет на Община Чепеларе