Обявления и заповеди

ОБЯВА

Във връзка с реализирането на обект „Реконструкция на ул. „Ручей” - гр. Чепеларе от км. 0+000 до км. 0+192”, съгласно ЗРП на гр. Чепеларе, одобрен със Заповед 17/07.03.1978 г. от Председателя на ИК на ОНС гр. Смолян, на основание чл.25, ал.2 от Закона за общинската собственост е издадена Заповед № 282/06.07.2012 г. на Кмета на Община Чепеларе за отчуждаване на части от поземлени имоти частна собственост, попадащи в обхвата и.

ОБЯВА ОБЯВА
дата на публикуване: 2012-07-16 10:20:03 | големина: 23.50 KB
|