Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ № 26-00-449 ОТ 04.06.2012 Г.

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

Днес, 09.07.2012 г. долуподписаните длъжностни лица:

1. Елена Иванова Кьоргогова – гл. специалист УТ

2. Анета Симова тоскова – гл. специалист УТ

3. Сийка Бечева Иванова - гл. специалист УТ поставихме и съобщихме по реда на § 4 от ДР на ЗУТ чрез залепване на посоченото място, а именно на:

Таблото в Община Чепеларе.

СЪОБЩЕНИЕ № 26-00-449 от 04.06.2012 г. СЪОБЩЕНИЕ № 26-00-449 от 04.06.2012 г.
дата на публикуване: 2012-07-09 10:26:55 | големина: 69.00 KB
|