Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ № 26-00-449 ОТ 04.06.2012 Г.

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка със Заявление вх. № 26-00-449 / 28.05.2012 г. от Ангел Маринов Макаков, като пълномощник на Георги Димитров Марков – търговски пълномощник на Милена Василева Костова – управител на „Ропката”ЕООД, Ви съобщаваме, че в Община Чепеларе е представен Проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за производствена дейност, за поземлен имот № 2147, попадащ в УПИ ІІІ-Терен за спорт в кв.94 по плана на с. Павелско с определяне начина на застрояване по ограничителни и задължителни линии на застрояване в устройствена зона „Пп”.

СЪОБЩЕНИЕ № 26-00-449 от 04.06.2012 г. СЪОБЩЕНИЕ № 26-00-449 от 04.06.2012 г.
дата на публикуване: 2012-07-02 17:22:29 | големина: 64.50 KB
|