Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ № ПП-С-108 ОТ 08.06.2012 Г.

На основание чл.13а, ал.6, т.2 от ППЗСПЗЗ, Ви съобщаваме, че бе разгледан и приет с Протокол № 3, Решение № 1 от заседанието на Комисията, назначена със Заповед № 113 от 21.03.2012 г. на Кмета на Община Чепеларе, проведено на 01.06.2012 г. Помощен план за поземлен имот № 315, 316 и 317 в кв.31 и кв.34 по плана на с. Зорница – местност „Горна махала”, собственост на н- ци на Детелина Кирчева Кирова

СЪОБЩЕНИЕ № Пп-С-108 от 08.06.2012 г. СЪОБЩЕНИЕ № Пп-С-108 от 08.06.2012 г.
дата на публикуване: 2012-07-02 17:20:55 | големина: 62.50 KB
|