Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ № 94-В-54 ОТ 06.06.2012 Г.

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Решение ІІ. № 12, взето с протокол № 12 от заседание на Общински експертен съвет по устройство на територията при Община Чепеларе, проведено на 23.04.2012 г. и Заповед № 427 / 26.10.2011 г. на Кмета на Община Чепеларе и заявление вх.№ 94-В-54 / 11.04.2012 г. от Васил Райчев Сивенов, Златка Райчева Колева, Бисерка Стефанова Шумкова, Златка Стефанова Миховска, Васил Стефанов Чакъров, Симеон Стефанов Чакъров, Екатерина Борисова Саръколева, Мария Борисова Топузова, Костадин Василев Сивенов за разглеждане и одобряване на проект за ПУП – План за регулация и застрояване за поземлени имоти № 80371.245.67 и № 80371.245.68 в местност „АСЕНЕЦ - ДВОРА” по кадастралната карта на гр. Чепеларе, Ви съобщаваме, че е изработен проект за ПУП – План за регулация и застрояване за поземлени имоти № 80371.245.67 и № 80371.245.68 в местност „АСЕНЕЦ - ДВОРА” по кадастралната карта на гр. Чепеларе с определяне начина на застрояване по ограничителни линии на застрояване в устройствена зона „Ов”.

СЪОБЩЕНИЕ № 94-В-54 от 06.06.2012 г. СЪОБЩЕНИЕ № 94-В-54 от 06.06.2012 г.
дата на публикуване: 2012-07-02 17:18:22 | големина: 66.50 KB
|