Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 236 ГР.ЧЕПЕЛАРЕ, 15.06.2012 ГОД.

На основание чл.35, ал.1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС и във връзка с Решение № 107/ 31.05.2012 г. на Общински съвет гр. Чепеларе, чл.63, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ празно дворно място, с планоснимачен № 2135, с площ 725 кв. м.(седемстотин двадесет и пет кв.м.), попадащ в УПИ І – Озеленяване, находящ се в кв. 34 по плана на с. Хвойна, при първоначална тръжна цена в размер на 16 000 (шестнадесет хиляди) лева без ДДС.

 

2. Дата на провеждане на търга – 06.07.2012 год. (петък) от 14.00 часа в заседателната зала на Община Чепеларе на третия етаж.

 

3. Утвърждавам тръжната документация и договорът за наем като неразделна част от нея и определям цена на един комплект 50.00 лева.

 

4. Задължително условие за участие в търга е липса на задължения към Община Чепеларе, удостоверено от Бюро „Местни данъци и такси” при Община Чепеларе.

 

5. Тръжната документация се предоставя в ст.4 на ОбА всеки работен ден от 10 ч. до 17.00 ч. до деня предхождащ деня за провеждане на търга срещу заплатена такса в касата на ОбА.

 

6. Депозит в размер на 10% от първоначалната тръжна цена се внасят в касата на общината до 16.30 часа в деня предхождащ търга.

 

7. Заявления за участие се подават в деловодството на ОбА – гр.Чепеларе, ул. “Беломорска” № 44 Б, в срок до 12.00 ч. в деня на провеждане на търга.

 

При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе на 13.07.2012 г. (сряда) от 14.00 часа при същите условия.

 

ТОДОР БОЗУКОВ

Кмет на Община Чепеларе