Обявления и заповеди

ОБЯВА

Във връзка с реализирането на обект „Реконструкция на ул. „Ручей” - гр. Чепеларе от км. 0+000 до км. 0+192” и съгласно ЗРП на гр. Чепеларе, одобрен със Заповед17/07.03.1978 г. от Председателя на ИК на ОНС гр. Смолян, както и със задоволяване на общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин, на основание на чл.21, ал.1 от ЗОС, Община Чепеларе започва процедура по принудително отчуждаване на имоти попадащи в обхвата на улицата, както следва:

ОБЯВА ОБЯВА
дата на публикуване: 2012-06-01 14:37:25 | големина: 38.50 KB
|