Обявления и заповеди

ОБЯВЛЕНИЕ № 24-00-349/17.05.2012 Г.

Във връзка с учредяване на санитарно–охранителна зона около водовземно съоръжение за подземни води – каптиран естествен извор „Свети дух” лицата, чиито имоти попадат в пояс II ( с площ 444 637,67 кв.м.) и пояс III ( с площ 726 331,09 кв.м.) от санитарно-охранителната зона, могат да се запознаят с проекта, който се намира в стая № 4 на Общинска администрация.

 

В срок от 17.05.2012 г. до 17.06.2012 г. включително заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта и подават писмени становища и възражения. Проектът е на разположение и в офиса на Басейнова дирекция ИБР – гр. Пловдив, ул.”Булаир” № 26, ет. 5 в периода от 11.05.2012 г. до 11.06.2012 г. включително.

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ